Tökéletesítjük otthonát...
Menu
 

GDPR

HomepageGDPR

Tájékoztató a Személyes Adatok Védelméről

ALUKOV Hungária Kft-nek az ügyfelei személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatója

Kik vagyunk és a személyes adatkezelést illetően milyen szerepet töltünk be?

Az ALUKOV Hungária Kft. székhely: 3070 Bátonyterenye, Bátonyterenyei Ipari Park hrsz. 941/27., adószám: 22606288-2-12; a cég a cg. 12-09-008866 nyilvántartási szám alatt van bejegyezve a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságánál, és ügyfeleinek a személyes adatai tekintetében adatkezelői jogállás alapján jár el (a továbbiakban, mint „Adatkezelő“).

Az ALUKOV Hungária Kft. kezeli valamennyi olyan ügyfelének a személyes adatait, akik a vállalkozási vagy szerelési szerződés rendelkezése szerint az ALUKOV Hungária Kft. termékeinek a gyártását, beszerelését, vagy telepítését rendelték meg (megrendelők), illetve, akik természetes személy leendő ügyfélként, vagy, a jogi személyek kapcsolattartó természetes személyeként vannak feltüntetve (a továbbiakban, mint „Ügyfél”).

Az Ön személyes adatait milyen jogszabályok alapján dolgozzuk fel?

Az Ön személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módon dolgozzuk fel, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) alapján, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívülre helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szól (a továbbiakban, mint „Rendelet“). A személyes adatokat minden esetben adott rendeltetési célok érdekében kezeljük, és ennek érdekében a Rendelet 6. cikkely rendelkezése szerinti jogcímeknek mindenkor megfelelő adatkezelési eljárásokat és eszközöket alkalmazzuk.

Az Ügyfelek adatainak kezeléséről szóló jelen Tájékoztató tartalmazza egyrészt a Rendelet 13. és 14.  cikkelye szerinti transzparens tájékoztatást, továbbá az érintett személyeknek a rendelet 15-22. cikkelyei szerinti jogainak ismertetését is.

Az Ügyfelek és egyéb érintett személyek személyes adatainak a kezelésért az Adatkezelő visel felelősséget. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok védelmének és biztonságának az érdekében belső szervezeti, technikai és egyéb intézkedéseket foganatosított, amelyeket az ALUKOV Hungária Kft. társaság Személyes Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata (a továbbiakban: „Szabályzat”) rögzíti.

Az Ön személyes adatait illetően miképpen léphet kapcsolatba velünk?

 Az Ügyfeleinknek joguk van arra, hogy a személyes adatainak a kezelésére, feldolgozására, biztonságára vonatkozó kérdéseikkel az ALUKOV Hungária Korlátolt Felelősségű társasághoz, mint Adatkezelőhöz forduljanak, és az Adatkezelőnél jogaikat érvényesíthessék az alábbi módon:

 • levélben/értesítésben írásban rögzített közlés útján az Adatkezelő székhelyére címezve. A személyes adatvédelmének a kapcsolattartó helyszíne - ALUKOV Hungária Kft.; 3070 Bátonyterenye, Bátonyterenyei Ipari park hrsz. 941/27.
 • elektronikus üzenet formájában a személyes adatok kapcsolattartó helyszínére címezve leiratkozás, kijelentkezés érdekében: info@alukov.hu
 • elektronikus üzenet formájában a személyes adatok kapcsolattartó helyszínére címezve adatváltoztatás érdekében info@alukov.hu
 • telefonközlés útján +36-20-330-2177 hívószámon
 • Személyesen az ALUKOV Hungária Kft. társaság recepcióján kialakított Kapcsolattartó ponton.

Ön is a mi ügyfeleink közé tartozik, illetve ügyfelünk kívánna lenni? Melyik személyes adatára lesz szükségünk és ezeket mi módon fogjuk feldolgozni?

Az adatok kategóriáinak a feldolgozási terjedelmét illetően az Adatkezelő az Ügyfelek alábbi személyes adatait fogja kezelni:

 • vállalkozási, szerelési szerződés megtárgyalásakor: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám, lakhely/elérhetőség/postacím;
 • vállalkozási, szerelési szerződéseknél: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám, lakhely, /elérhetőség/postacím, esetleg a szervezet megnevezése, székhelye és postacíme, cégjegyzékszáma száma (vagy nyilvántartásba vételi száma), adóazonosító száma (ha van), e-mail címe, telefonszáma;
 • ha az Ügyfelünk (megrendelőnk) jogi személy, úgy a kapcsolattartó tisztviselő természetes személynek az alábbi személyes adatát fogjuk feldolgozni: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám.

A vállalkozási, szerelési

- szerződések létrehozásához a fent feltüntetett személyes adatok (a szerződő felek azonosítása, termékek kézbesítése és telepítése/beszerelése, reklamációs eljárások, stb. céljából) nélkülözhetetlen feltételként minősítendők, és az adatok hiányában a tárgyi szerződés nem hozható létre.

 • A marketing és kereskedelmi célú közlések esetén: email-cím (az elektronikus úton küldött értesítéseknél), családi és utónév, valamint elérhetőségi postacím (a papír alapú írásbeli közlemények küldéséhez).

A fenti marketing és kereskedelmi célú közléseken termékeink és szolgáltatásainak kínálatáról, az akciós ajánlatokról és árengedményekről szóló tájékoztatásokat, a havi elektronikus formátumú newsletter (hírlevél) kézbesítését, továbbá az Adatkezelő által rendezett marketing-célú és társasági összejövetelekre szóló meghívókat értjük, melyek elküldéséhez a fent feltüntetett személyes adatok nélkülözhetetlenek. A szükséges személyes adatok átadása és az ALUKOV Hungária Kft. adatkezelése az ön hozzájárulásán alapul. Hozzájárulása hiányában sajnos az ilyesféle tájékoztatásokat nem leszünk képesek Önnek kézbesíteni.

Kik lehetnek az Ön személyes adatainak további kezelői?

Személyes adatok kezelői

Azon Ügyfelek személyes adatait illetően, akikkel vállalkozási szerződést kötöttünk, az Adatkezelő a személyes adatok további feldolgozásával megállapodás alapján az alábbi személyeket-adatfeldolgozókat bízta meg:

 • a társaság internet-hálózati szolgáltatója, továbbá a weboldalak és web-alkalmazások fejlesztői, karbantartói, és kizárólag csak az adott megrendelés teljesítésében érdekelt szerződéses szállító társaságok.

A társaság weboldalainak és web alkalmazásaik fejlesztője, karbantartója: E4YOU spol. s.r.o. (székhelye: Vinohradská 93. 120 00 Prága 2 Csehország, telefon: +420 222 711 518; e-mail: support@e4you.cz)

A társaság tárhely szolgáltatója: Animatec s.r.o (székhelye: Resselovo náměstí 76 537 01 Chrudin, Csehország; telefon: +420 603 272 772 vagy +420 469 775 887; e-mail: info@animatec.cz)

Az ajánlatkérők által megadott adatokat tároló szerverekhez hozzáfér:

ALUKOV a.s. (székhelye: Orel 18. 538 21 Slatiňany, Csehország, telefon: +420 469 681 488, e-mail: info@alukov.cz)

 • a személyes adatok továbbíthatók szintén a vállalkozási szerződés teljesítéséből esetlegesen eredő jogviták rendezése, illetve a szerződéssel kapcsolatos jogesetek megoldása érdekében megbízott, eljáró ügyvédnek vagy ügyvédi irodának is.

Az adatkezelés biztonságának szavatolása

 • Az előző bekezdés szerinti adatfeldolgozókkal adatfeldolgozási szerződéseket kötöttünk, amelyek garantálják az Önök személyes adatainak a biztonságát az Adatfeldolgozónál is. Az adatfeldolgozási szerződésben egyebek mellett rögzítésre került, hogy az adatfeldolgozó ugyanúgy köteles a jelen Szabályzat és a Rendelet rendelkezéseinek megfelelni, mint az Adatkezelő.

 Az Önök személyes adatait milyen célokra és milyen jogcímeken kezeljük?

A személyes adatok kezelésének céljai 

Az Ügyfeleink meghatározott személyes adatait az Adatkezelő az alábbi célok érdekében kezeli:

 • vállalkozási, szerelési szerződés teljesítése, illetve előkészítése, létrehozása tárgyában folytatott tárgyalások lefolytatása;
 • vagyonvédelem és a személyek biztonsága (kamerarendszer képfelvételei az Ügyfélnek az Adatkezelő székhelyén/telephelyén tett látogatáskor);
 • az adóügyi, számviteli jogszabályok követelményeiből eredő kötelességek teljesítése;
 • kizárólag csak az érintett kifejezett hozzájárulása alapján: kereskedelmi és marketing célú közlemények küldése, így az Adatkezelő termékeiről (árucikkek) és szolgáltatásairól, az akciós javaslatokról és árengedményekről szóló tájékoztatások, a havi elektronikus formátumú newsletter (hírlevél) kézbesítése, továbbá az Adatkezelő által rendezett marketing-célú és társasági összejövetelekre szóló meghívók kézbesítése;
 • kizárólag csak kifejezett hozzájárulás alapján: fotó és képfelvételek rögzítése - Adatkezelői árucikkek (termékek) és szolgáltatásainak a hirdetése.

 A személyes adatok feldolgozásának a jogcímei:

A fenti célok érdekében történő személyes adatok feldolgozásának a Rendelet 6. cikkelye szerinti jogcímei az alábbiak:

 • szerződés (tehát a vállalkozási szerződés, szerelési szerződés) teljesítése;
 • adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (tehát a jogszabályokból, elsősorban a számviteli és adóügyi előírásokból eredő kötelességek) teljesítése;
 • adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése;
 • az Ügyfél hozzájárulása (egyetértése a kereskedelmi és marketing célú közlemények küldésével, a fotók és képfelvételek rögzítésével és feldolgozásával kapcsolatban).

 Az Önök személyes adatait mi módon és milyen eszközök útján dolgozzuk fel?

Személyes adatok feldolgozási módjai és eszközei

Ügyfeleink személyes adatait az Adatkezelő az alábbi eljárások és eszközök útján dolgozza fel:

 • Automatizált adatkezelés történik a CRM információs rendszer keretében a CONTACT PRO rendszer, továbbá a POHODA számviteli rendszer, a rendelések naplója és a weboldalak szerkesztési rendszere útján. 
 • Kézi adatkezeléstörténik a papír alapú dokumentumok – vállalkozási szerződések (megrendelésekkel/megrendelés-visszaigazolásokat is ideértve), szállító levelek, áruátvételi jegyzőkönyvek, reklamációs jegyzőkönyvek, árajánlatok, beszerelések értékelési kérdőíve, adóügyi okmányok (főleg az áruszámlák és kijavítandó adóügyi okmányok).

Az Önök személyes adatait az Adatkezelő profilalkotás vagy automatizált egyéni döntéshozatal érdekében nem fogja felhasználni

Az Önök személyes adatait milyen időtartamon át fogjuk tárolni?

Személyes adatok tárolási tartama 

Az Ügyfeleink személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésének, illetve tárolásának határideje az alábbi:

 • a szerződéses jogviszony létrehozásáról szóló tárgyalás befejezéséig, ha a szerződés nem jött létre;
 • a szerződéses jogviszony fennállásának a tartamáig (a garanciaidővel együtt);
 • a számviteli és adóügyi előírásokból eredő kötelességek hatályossági időtartamáig (tehát akár 10 éven át);
 • amennyiben jogvita áll elő, úgy a vita a bíróságon kívüli rendezéséig, illetve a bíróság által vagy egyéb vonatkozó eljárás útján történő vitarendezés tartamáig;
 • a kereskedelmi és marketing célú személyes adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulás visszavonásának az időpontjáig.

Hozzájárult a kereskedelmi és marketing célú közleményeink megküldéséhez? A személyes adatait illetően ez mit jelent?

A kereskedelmi és marketing célú közleményeink az alábbiak: az Adatkezelő termékeinek (árucikkeinek) és szolgáltatásainak kínálata, az akciós ajánlatokról és árengedményekről szóló tájékoztatások, a havi elektronikus formátumú newsletter (hírlevél) kézbesítése, továbbá az Adatkezelő által rendezett marketing-célú és társasági összejövetelekre szóló meghívók kézbesítése. A fenti értesítések kézbesítése érdekében megadhatja számunkra a fentiekben ismertetett adatait.

Közleményeinket az alábbi feltételek betartásával küldhetjük el Önnek:

 • ha ön ehhez kifejezetten hozzájárult úgy, hogy írásbeli hozzájárulását számunkra levélben vagy e-mailben elküldte, illetve, ha a hozzájárulását közvetlenül a mi honlapunkon https://www.alukov.hu/katalogus/ adta meg. Önnek, mint ügyfélnek joga van hozzájárulását bármikor egyszerűn és költségmentesen visszavonni (ún. opt-out elv), illetve

A rendeltetési célokra melyik személyes adatok elégségesek számunkra?

 • ha számunkra ehhez kifejezetten hozzájárult, és a hozzájárulását írásban rögzítve átadta, illetve levélben vagy e-mail üzenet útján elküldte, úgy elégséges az Ön családi és utóneve;
 • ha a mi https://www.alukov.hu/katalogus honlapunk útján igényli a termékkatalógusunk, illetve a kereskedelmi és marketing célú közleményeink megküldését, úgy elégséges az Ön e-mail címének a közlése. Az Ön által megadott e-mail címre egy üzenetet küldünk, amelyre válaszolva Ön igazolhatja a fenti közleményeink megküldésére vonatkozó igényét.

A fenti célok érdekében a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adott értesítés további kézbesítésének a megszüntetésére szolgáló linkre kattintva (ún. opt-out elv), illetve bármelyik más fentiekben leírt eljárás útján.

Honlapunkon kívánja kitölteni vagy már kitöltötte az ajánlatkérő nyomtatványt? A személyes adatokat illetően ez mit jelent?

Amennyiben az ajánlatkérő nyomtatványt kitölti (a www.alukov.hu vagy https://www.alukov.hu/kapcsolat/ honlap láblécében), úgy az érdeklődését fejezi ki a mi szolgáltatásaink, árukínálatunk iránt, és kívánságát fejezi ki a további tájékoztatások kézbesítése iránt is. Az ilyesféle kapcsolattartás az Ön részéről egyáltalán nem elkötelező jellegű, és semmiképpen sem jelent szerződéskötési kötelezettséget. Az Ön által nyújtott adatok, információk alapján kapcsolatba lépünk Önnel annak érdekében, hogy Önnek a lehető legjobb – műszaki és árkedvezményes - megoldásokat tudjuk kínálni.

Mely releváns személyes adata elégséges számunkra?

 • családi és utónév, postai irányítószám, telefonszám és e-mail cím, illetve legalább az Ön által igényelt termék jellemzése;
 • ha feltünteti az Ön lakhelyét, úgy lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön adatait a lakhelyéhez legközelebbi telephelyünk tudomására hozzuk, amely az adott terület és a helyi viszonyok ismeretében a lehető legjobb megoldást tudja kínálni Önnek.

Feldolgozzuk az „érzékeny személyes adatokat“ is?

Érzékeny személyes adatnak (a Rendelet értelmében a személyes adatok különleges kategóriái) főleg az alábbi adatok minősülnek: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Semmiféle érzékeny (a személyes adatok különleges kategóriái) személyes adatot nem gyűjtünk, nem kezelünk.

Ha személyesen meglátogat bennünket, úgy Önt a kameráink rögzíthetik. Ezt mi célból csináljuk?

Kamerarendszer 

A kamerarendszert - mint képrögzítés funkciójú elektronikus megfigyelőrendszert - az Adatkezelő a székhelyén, az alábbi címen üzemelteti: 3070 Bátonyterenye, Bátonyterenyei Ipari park hrsz. 941/27.

A kamerarendszert összesen 34 kamera képezi, amelyek az alábbi pontok ellenőrzését, figyelését szolgálják: székhely, üzem területére belépés/behajtás, továbbá a munkaterület.

A kamerarendszert az Adatkezelő üzemelteti az alábbi feltételek betartásával:

 • a vonatkozó adatfeldolgozás célja: vagyonvédelem és a személyek biztonsága;
 • jogcím: Adatkezelő jogos érdekei;
 • az adatok tulajdonosának a hozzájárulása nélkül;
 • az adatkezeléssel érintett személyek: alkalmazottak; ügynökségi alkalmazottak; beszállítók (FOP) és egyéb természetes személyek, akik a székhely területén tartózkodnak (tanoncok/diákok, látogatók);
 • személyes adatok kategóriái: egyéni jellemzők – képfelvételek (arc, testalkat);
 • képfelvételek tárolás színhelye: közvetlenül a székhely épületében; 3070 Bátonyterenye, Bátonyterenyei Ipari park hrsz. 941/27.
 • az adatfeldolgozás/képfelvételek tárolási időtartama: a felvétel rögzítésétől számított 30 nap
 • a rendszer technikai biztonsága és fizikai védelme: a felvételek tárhelye külön helységben van, ahol a felvételek technikailag zárolva és a hozzáférés jogosultsága korlátozva van.

A kamerarendszer segítségével figyelt pontok láthatóan információs táblákkal vannak jelölve, amelyek a piktogramokon kívül rövid tájékoztató szöveget is tartalmaznak.

Önt, mint az adatok érintettjét milyen jogok illetik meg?

Ügyfeleinket, mint az adatok érintettjeit az Adatkezelővel szemben az alábbi jogok illetik meg: 

 • az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait töröljék, a továbbiakban ne kezeljék, az ehhez kifejezetten megadott hozzájárulását joga van bármikor visszavonni (pl. a marketing és kereskedelmi célú közleményeket, a fotó és képfelvételek rögzítését, feldolgozását illetően);
 • személyes adataihoz való hozzáférési jogosultság, amely alapján elsősorban joga van arra, hogy az Adatkezelőtől igényelje az adatainak a kezelésére, feldolgozására vonatkozó információkat;
 • az érintettnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, ha a regisztrált adatai pontatlanok;
 • az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait („elfeledtetési jog“);
 • joga van igényelni, hogy a személyes adatai feldolgozásának terjedelme korlátozva legyen;
 • joga van arra, hogy személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik, továbbá joga van igényelni személyes adatainak a továbbítását;
 • személyes adatainak a kezelését illetően joga van arra, hogy az Adatkezelőnél tiltakozzon ellenvetést, panaszt tegyen;
 • joga van arra, hogy az automatizált egyedi döntéshozatalnak vagy profilalkotásnak (kivételekkel) alanya ne legyen.

Cookie-k (sütik) használata

 • A mi honlapunk használatakor az Ön személyes adatai „cookie-k” útján is feldolgozásra kerülhetnek. Az általunk használt cookie-alkalmazásokról bővebb információkat a  alukov.hu/cs/cookie-info/ oldalon találhat.

Panaszjog

A fentieken túl az adatfeldolgozással érintett személynek joga van panaszt benyújtani az alább feltüntetett felügyeleti hatóságnál is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax:+36 (1) 391-1410.

http://www.naih.hu

E-mail cím: ügyfélszolgálat@naih.hu

Bírósági út igénybevétele:

 • Az érintett személynek joga van az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben bírósági eljárást kezdeményezni, ha a nem bírósági jogorvoslati utak igénybevétele nem vezetett eredményre.
 • Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint ha a személyes adatai kezelése elleni tiltakozása ellenére az adatkezelő kérelmének nem tesz eleget, az érintett személy az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
 • A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.